Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405Organizace poskytuje základní vzdělávání, které vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí.

Organizace v základním vzdělávání poskytuje také speciálně pedagogickou péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Organizace v odborném učilišti rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání důležité pro osobní rozvoj jedince. Poskytuje žákům obsahově širší všeobecné vzdělání nebo odborné vzdělání spojené se všeobecným vzděláním a upevňuje jejich hodnotovou orientaci. Poskytuje také speciálně pedagogickou péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Organizace poskytuje střední vzdělání s výučním listem.

Organizace v praktické škole poskytuje základní vzdělání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Organizace v internátě poskytuje žákům škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením ubytování a výchovně vzdělávací činnosti navazující na obsah výchovně vzdělávací činnost škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením.

Organizace ve školní družině poskytuje zájmové vzdělávání žákům jedné školy nebo několika škol, může organizovat činnost pro účastníky nebo účastníky a jejich zákonné zástupce i o volných dnech a ve dnech školních prázdnin. Organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.

Zabezpečuje stravování žáků a závodní stravování zaměstnanců škol a školských zařízení v souladu s platnými právními předpisy.


Studium pro zdravotně postižené – integrace – bezbariérový přístup

Škola má dlouhodobé zkušenosti se žáky zdravotně znevýhodněnými nebo dlouhodobě nemocnými, vychází vstříc trendu integrace žáků se zdravotním postižením. Je zde možnost konzultace výběru oboru pro daný typ postižení a zdravotní předpoklady (výchovné a kariérové poradenství, zdravotněsociální poradenství). Pro tyto žáky stanoví škola vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení žáků se specifickými potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění – s maximálním uplatněním individuálního přístupu.

Škola se snaží poskytnout vzdělání všem žákům (podpora všestranného rozvoje žáků), umožnit žákům dělat pokroky v oblasti poznatků i dovedností - záměrem školy je umožnit absolvovat vzdělávání v přirozené skupině vrstevníků, pomoci úspěšně zvládnout výuku na své aktuálně možné úrovni, přispět ke zdravému intelektuálnímu, emocionálnímu, sociálnímu a fyzickému rozvoji. Potřeby žáků se řeší během studia individuálně.

Hlavní budova školy je zcela bezbariérová (bezbariérový vstup i přístup do učeben, do prvního patra i suterénu plošina, WC pro vozíčkáře), u vchodu do internátu jsou 3 schody – možnost přistavět rampu.


Pokud se video na vašem zařízení nezobrazuje, klikněte ZDE.
Budete přesměrováni na úložiště OneDrive.