Informace pro přijímané žáky

Informace o přijímacím řízení

V souladu s ustanovením § 59 až § 64 zák. č. 561/2004 Sb. zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhl. MŠMT č. 353/2016 Sb. v platném znění a vyhlášky č.27/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, rozhodla ředitelka střední školy takto:

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PRO PŘIJETÍ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 SE NEBUDOU KONAT (mimo uč.obor Umělecký kovář a zámečník, pasíř)!

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání žáka bude zveřejněno pod registračním číslem do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky - u uč.oboru Umělecký kovář a zámečník, pasíř, u ostatních oborů OU a SOU v termínu od 24. dubna v budově SŠŘ a ZŠ Soběslav, na www.ssrsobeslav.cz a současně zasláno listovní zásilkou.

Poučení:
Svůj úmysl stát se žákem 1. ročníku musí uchazeč potvrdit doručením vyplněného a podepsaného zápisového lístku na adresu školy (Střední škola řemeslná a Základní škola, Wilsonova 405, 392 01 Soběslav) do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí tj. od zveřejnění na webu. Neodevzdáním zápisového lístku se uchazeč vzdává práva být na školu přijat!

Informace k zápisovým lístům najdete pod odkazem v levé části stránky.