Přeskočit na obsah
Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav
Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav

Školské předpisy

Nejdůležitější předpisy ve školství

Zde je uveden přehled nejdůležitějších předpisů, podle kterých ředitel školy zejména jedná a rozhoduje (vše ve znění pozdějších předpisů):

Zákon č. 561/2004 Sb.
Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zákon č. 563/2004 Sb.
Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Vyhláška č. 13/2005 Sb.
Vyhláška o středním vzdělávání

Vyhláška č. 27/2016 Sb.
Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb.
Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Zákon č. 262/2006 Sb.
Zákoník práce

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb.
NV o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Vyhláška č. 47/2005 Sb.
Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

Vyhláška č. 353/2016 Sb.
Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Zákon č. 500/2004 Sb.
Správní řád

Zákon č. 106/1999 Sb.
Zákon o svobodném přístupu k informacím

Vyhláška č. 15/2005 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 64/2005 Sb.
Vyhláška o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

Vyhláška č. 317/2005 Sb.
Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

Vyhláška č. 364/2005 Sb.
Vyhláška o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)

Vyhláška č. 263/2007 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí

Zákony k nahlédnutí v sekretariátu školy, u zástupce ředitele školy a na adrese:
http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu.aspx