Přeskočit na obsah
Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav
Vyhledat
Přihlášení ŽK
Napište nám
Jídelníček
Facebook SŠŘ Soběslav

Charakteristika školy

Název školy: Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405
Adresa: Wilsonova 405, PSČ 392 01
IČ: 72549572
DIČ: CZ 72549572 (nejsme plátci DPH)
IZO: 691 003 769
ID datové schránky: 8g6pjkd
Bankovní spojení (běžný účet): ČSOB Tábor č. ú. 214525937/0300
Účet FKSP: ČSOB Tábor č.ú. 178346017/0300
   

Zřizovatel školy

Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
IČ: 70890650
www.kraj-jihocesky.cz

Součásti školy:

  • střední odborné učiliště
  • odborné učiliště
  • základní škola
  • domov mládeže
  • školní jídelna
  • školní jídelna-výdejna
  • školní družina

Pracoviště školy

Ředitelství a hlavní budova školy

Střední škola řemeslná a Základní škola
Wilsonova 405
392 01 Soběslav 


Odloučená pracoviště školy

Střední škola
Jiráskova 544
392 01 Soběslav

Střední škola
Bechyňská 26
392 01 Soběslav

Základní škola
Školní nám. 56
392 01 Soběslav

Základní škola
Pod Markem 532/I
391 81 Veselí nad Lužnicí

Domov mládeže
Bechyňská 26
392 01 Soběslav

Domov mládeže
Jiráskova 544
392 01 Soběslav

Svářečská škola a dílny
Na Pískách 469
392 01 Soběslav

Charakteristika  SŠŘ a ZŠ Soběslav

Střední škola řemeslná a Základní škola Soběslav je školské zařízení, které poskytuje základní všeobecné a střední odborné vzdělávání s různorodým zaměřením, zabezpečuje výchovu a odbornou přípravu v učebních oborech a vychovává a připravuje žáky pro výkon povolání ve zvoleném oboru. Organizace poskytuje vzdělávání, které vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu vzdělávání, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí.

Organizace v základním vzdělávání poskytuje základní všeobecné vzdělání  a speciálně pedagogickou péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí ZŠ je školní družina.

Střední škola rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání důležité pro osobní rozvoj jedince. Poskytuje žákům obsahově širší všeobecné a odborné vzdělání a upevňuje jejich hodnotovou orientaci. Poskytuje také speciálně pedagogickou péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Střední škola poskytuje střední vzdělání s výučním listem.

Domov mládeže je školské ubytovací zařízení určené pro žáky ve středním vzdělávání. Zajišťuje ubytování a výchovně vzdělávací činnosti, organizuje mimoškolní a zájmové vzdělávání a přípravu na vyučování.  

Školní jídelna zabezpečujeme stravování žáků a závodní stravování zaměstnanců škol a ostatních strávníků.

Studium pro zdravotně postižené – integrace – bezbariérový přístup

Škola má dlouhodobé zkušenosti se žáky zdravotně znevýhodněnými nebo dlouhodobě nemocnými, vychází vstříc trendu integrace žáků se zdravotním postižením. Je zde možnost konzultace výběru oboru pro daný typ postižení a zdravotní předpoklady (výchovné
a kariérové poradenství, zdravotně-sociální poradenství). Pro tyto žáky stanoví škola vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení žáků se specifickými potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění – s maximálním uplatněním individuálního přístupu.

Škola se snaží poskytnout vzdělání všem žákům (podpora všestranného rozvoje žáků), umožnit žákům dělat pokroky v oblasti poznatků i dovedností - záměrem školy je umožnit absolvovat vzdělávání v přirozené skupině vrstevníků, pomoci úspěšně zvládnout výuku
na své aktuálně možné úrovni, přispět ke zdravému intelektuálnímu, emocionálnímu, sociálnímu a fyzickému rozvoji. Potřeby žáků se řeší během studia individuálně.

Hlavní budova školy je zcela bezbariérová (bezbariérový vstup i přístup do učeben,
do prvního patra i suterénu plošina, WC pro vozíčkáře).

Historie školy

Současná Střední škola řemeslná a Základní škola Soběslav měla své historické předchůdce.
V původní budově kdysi ONV Soběslav na Školním náměstí č. 99/I sídlilo nejprve Zemědělské odborné učiliště v letech 1960-1977, následovala Dívčí odborná škola 1968-1975, zároveň
ve školním roce 1969/70 bylo provozováno Učňovské středisko JČ mlékáren a od roku 1977
do roku 1987 zde sídlila Střední pedagogická škola.

Skutečným základem současného typu střední školy bylo zřízení Zvláštního odborného učiliště v Soběslavi od školního roku 1985/86 do školního roku 1990/91. Od 1. července 1991 bylo zřízeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Praha Odborné učiliště, a tímtéž zřizovatelem bylo k 1. lednu 1996 rozšířeno na Odborné učiliště a Praktickou školu Soběslav. Novým zřizovatelem se od 11. září 2001 stal Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích a po ukončení výstavby zcela nového objektu je toto zařízení zapsáno ve Zřizovací listině ke dni 27. 11. 2001 jako Odborné učiliště a Praktická škola, Soběslav, Wilsonova 405.

Přelomová změna v historii speciálního školství jihočeského regionu nastala k 1. 1. 2006, kdy došlo ke sloučení Odborného učiliště a Praktické školy Soběslav se Zvláštní školou Soběslav
a Zvláštní školou Veselí nad Lužnicí. Vznikla tak nová příspěvková organizace s názvem Odborné učiliště, Praktická škola a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405.

K další změně dochází 1. 9. 2011, kdy vzniká na stávající adrese nové školské zařízení
s názvem Střední škola a Základní škola Soběslav, vykonávající činnost středního odborného učiliště, odborného učiliště, praktické školy, základní školy, internátu, školní družiny a školní jídelny. Toto školské zařízení poskytuje vzdělávání a speciálně pedagogickou péči cca 270 žákům nejen se speciálními vzdělávacími potřebami.

K zatím poslední historické změně dochází k datu 1. 1. 2012, kdy došlo ke splynutí Středního odborného učiliště technického, Soběslav, Jiráskova 66/II a Střední školy a Základní školy Soběslav, Wilsonova 405 v nový subjekt s názvem Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Jiráskova 66/II s úpravou změny sídla k 1. 3. 2012 na: Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405.